Sleva

Lost Mary BM600 – Watermelon Lemon

Jednorázová předplněná elektronická cigareta LOST MARY je připravená k okamžitému použití. LOST MARY vydrží na 600 potáhnutí a vy si tak můžete dopřát nerušeného zážitku bez potřeby jakékoliv údržby či nabíjení. Díky svojí velikosti a designu se Vám vejde do kapsy a zážitek z cigarety si můžete vychutnat opravdu všude.

LOST MARY postačí na 600 potahů, což odpovídá jedné krabičce klasických cigaret.

Obsah Balení:
1x jednorázová e-cigareta Lost Mary

Parametry:
Objem liquidu: 2ml
Obsah nikotinu: 20mg/ml
Počet potahů: až 600
Nikotin na potah: 118 mcg

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 - Toxický při požití.
  • H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.
  • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
  • P405 - Skladujte uzamčené.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Výrobce: Imiracle (Shenzen) Technology co., LTD.

Složení: propan-1,2-diol, glycerol, nikotin benzoát, 2-isopropyl-N-2,3-trimethylbutyramid, dipenten

UFI: VVWT-GD70-3H1M-PX87

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

Návod k použití: Vyjmout z obalu. Roztrhnout sáček. Vyjmout elektronickou cigaretu ze sáčku. Vložte do úst a potáhnout.
Skladování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v čistém a suchém prostředí.


Hodnocení

Založeno na 2 hodnocení Přidat hodnocení

NENECHTE SI UJÍT Elf Bar NOVINKY