Sleva

Elf Bar 600 V2 – Apple Peach

Elf Bar V2 600 je dokonalou volbou pro všechny vapery, kteří hledají bezstarostné vapování bez nutnosti doplňování e-liquidu, montování nebo nabíjení. S vylepšenými mesh spirálkami a technologií QUAQ power unit zajišťuje konstantní voltáži po celou dobu životnosti baterie, což znamená intenzivní a prokreslenou příchuť v každém potahu.

Elegantní design s kovovým tělem dodává e-cigaretě sofistikovaný vzhled. S vestavěnou baterií 550mAh a standardní výdrží 600 potahů, Elf Bar V2 600 je připravena na dlouhé vapovací seance. Vyberte si z široké škály příchutí a zažijte prvotřídní vapování s Elf Bar V2 600!

Obsah Balení:
1x jednorázová e-cigareta Elf Bar

Parametry:
Objem liquidu: 2ml
Obsah nikotinu: 20mg/ml
Kapacita baterie: 600mAh
Počet potahů: až 600
Nikotin na potah: 105 mcg

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 - Toxický při požití
  • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
  • P405 - Skladujte uzamčené
  • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Výrobce: Imiracle (Shenzen) Technology co., LTD.

Složení: propan-1,2-diol, glycerol, nikotin benzoát, sek-butyl-acetát, n-butyl-acetát, octová kyselina 0,23%, linalool, ethanol, propyl-acetát

UFI: 6410-R0RM-T00R-EST6


Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.
Návod k použití: Vyjmout z obalu. Roztrhnout sáček. Vyjmout elektronickou cigaretu ze sáčku. Vložte do úst a potáhnout.
Skladování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v čistém a suchém prostředí.


Hodnocení

Založeno na 5 hodnocení Přidat hodnocení

NENECHTE SI UJÍT Elf Bar NOVINKY