Sleva

Elf Bar T600 – Blueberry Sour Raspberry

Jednorázová předplněná elektronická cigareta s příchutí Blueberry Sour Raspberry ELF BAR T600 je připravená k okamžitému použití. ELF BAR T600 vydrží na 600 potáhnutí, poskytuje vám nerušený zážitek a nemá potřebu jakékoliv údržby či nabíjení. Jeho jedinečný design s filtrem napodobuje pocit skutečné cigarety a zároveň nabízí hladší proudění vzduchu. S kompaktní velikostí a šikovným designem se vejde do kapsy, umožňujíc vám vychutnat si zážitek z cigarety kdykoliv a kdekoli.

ELF BAR T600 poskytuje dostatek kapacity pro 600 potahů, což odpovídá jedné krabičce klasických cigaret.

Obsah Balení:
1x jednorázová e-cigareta Elf Bar

Parametry:
Objem liquidu: 2ml
Obsah nikotinu: 20mg/ml
Kapacita baterie: 600mAh
Počet potahů: až 600
Nikotin na potah: 106 mcg

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 - Toxický při požití
  • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
  • P405 - Skladujte uzamčené
  • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Výrobce: Imiracle (Shenzen) Technology co., LTD.

Složení: propan-1,2-diol, glycerol, 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid, nikotin benzoát, ethanol, octová kyselina 0,23%, dipenten, 2,3-oktanodiol,3,7-dimethyl-,(2z)-, pin-2(10)-e


Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.
Návod k použití: Vyjmout z obalu. Roztrhnout sáček. Vyjmout elektronickou cigaretu ze sáčku. Vložte do úst a potáhnout.
Skladování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v čistém a suchém prostředí.


Hodnocení

Založeno na 4 hodnocení Přidat hodnocení

NENECHTE SI UJÍT Elf Bar NOVINKY