Elf Bar 600 1% – Mango

Jednorázová předplněná elektronická cigareta ELF BAR s příchutí mango je připravená k okamžitému použití. ELF BAR vydrží na 600 potáhnutí, což vám umožní nerušený zážitek bez potřeby jakékoliv údržby či nabíjení. Díky svojí kompaktní velikosti a elegantnímu designu se vejde do kapsy, a tak si můžete vychutnat zážitek z cigarety opravdu všude.

ELF BAR postačí na 600 potahů, což odpovídá jedné krabičce klasických cigaret.

Obsah Balení:
1x jednorázová e-cigareta Elf Bar

Parametry:
Objem liquidu: 2ml
Obsah nikotinu: 10mg/ml
Kapacita baterie: 600mAh
Počet potahů: až 600
Nikotin na potah: 50.4 mcg

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 - Toxický při požití
  • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P280 - Používejte ochranné rukavice.
  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
  • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Výrobce: Imiracle (Shenzen) Technology co., LTD.

Složení: propan-1,2-diol, glycerol, 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid, nikotin benzoát, ethanol, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on, citronellol, allyl-(3-cyklohexylpropionát), cineol, difenylether

UFI: 9FR2-E09D-5005-0K8E

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.
Návod k použití: Vyjmout z obalu. Roztrhnout sáček. Vyjmout elektronickou cigaretu ze sáčku. Vložte do úst a potáhnout.
Skladování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v čistém a suchém prostředí.


Hodnocení

Založeno na 4 hodnocení Přidat hodnocení

NENECHTE SI UJÍT Elf Bar NOVINKY